Op grûn fan harren beropsregels meie notarissen fan 1 maaie 2019 ôf gjin jildbedragen mear as € 2.500 akseptearje of betelje. Neffens de Wwft binne notarissen ferplichte om jildbetellingen te melden by de FIU-Nederlân.

Mei yngong fan 25 july 2018 jildt dizze meldplicht foar cash betellingen fan € 10.000 of mear oan of troch de notaris.

Mei it each op it ferbod yn de beropsregels komme yn prinsipe gjin kontante útkearingen boppe de € 2.500,-.

De meldplicht jildt lykwols ek as de klant it jild delset op in rekken fan de notaris. Kontantbetellingen oan de notaris dy’t troch de opdrachtjouwer bedoeld binne of winske betellingen fan € 10.000 of mear dy’t net dien wurde moatte ek melde.

De notaris hat gjin meldingsplicht as der yn in ferkennende gearkomste sprake is fan (bedoelde) ûngewoane transaksjes.

Klanten kinne dan alles frij oerlizze mei de notaris. De wetlike ferplichtings jilde fanôf it momint dat de notaris in saak feitlik behannelet en dúdlik is dat de oanfrege transaksje ûnder de wetlike regeling falt. De notaris is dan ferplichte om ûngewoane transaksjes as bedoeld yn de wet te melden by de FIU-Nederlân.

Neffens de wet mei de notaris syn kliïnt net ynformearje oer in melding.