Disclaimer

Hoewol’t ús webside mei de grutste soarch gearstald is, akseptearje wy gjin oanspraaklikens foar de ûnjildichheid en/of ûnfolsleinens fan de ynformaasje dy’t op de webside oanbean wurdt, noch foar de skea en oare gefolgen dy’t dêrút fuortkomme kinne.

De webside is bedoeld foar kliïnten en oare belangstellenden. De ynformaasje is algemien fan aard en jildt net foar yndividuele situaasjes en persoanen.

Wy dogge dêrom ôf fan elke oanspraaklikens, binnen de grinzen fan Nederlânske wet.